شرایط و نحوه گرفتن کردیت کارت (Creadit Card)

کردیت کارت چیست؟ در ایران از طریق کارت های عابر بانک و اینترنت خرید اینترنتی انجام می گیرد. و این موضوعی شناخته شده می باشد. اما در سیستم بانکی جهانی، همه عابر بانک های معمولی که بانک ها در [...]