بازدید از کاخ دولما باغچه استانبول

استانبول یکى از بزرگترین شهرهاى کشور ترکیه مى باشد که میزبان گردشگران زیادى از سرتاسر نقاط دنیا مى باشد. به چه دلیل ؟چون دیدنى هاى این شهر تمام نشدنى و زیبا هستند. و تنگه بسفر از منظره هاى طبیعى [...]