معروف ترین سوغات ترکیه

ترکیه یکى از کشورهایى است که میان گردشگران اروپایى و آسیایى بسیار محبوب است. یکى از کشورهایى که در صنعت گردشگرى بسیار موفق است این کشور داراى سواحل زیبایى کنار دریاى مدیترانه مى باشد. به همین [...]