گم شدن پاسپورت در ترکیه 

مسافرانى که به هر عنوان در کشور ترکیه اقامت دارند، باید بدانند گم شدن پاسپورت در ترکیه و هر کشور دیگری ، برایشان دردسر ساز خواهد بود. و باید نسبت به نگهدارى پاسپورت توجه ویژه داشته باشند. اگر در [...]