معرفى شهر بورسا ترکیه

معرفى شهر بورسا ترکیه ، چهارمین شهر بزرگ ترکیه و اولین پایتخت عثمانى . نام این شهر از نام یونان (پروسا) آمده است و در جنوب شرقى دریاى مرمره قرار دارد. بورسا داراى قدمت تاریخى ۴٠٠٠ساله است. و یکى [...]