پارک های آنتالیا

پارک ساحلى آنتالیا در آنتالیا بیچ پارک (پارک ساحلى )در محله ملتم قرار دارد. که همجوار با دریاى مدیترانه است. این پارک مسیرى پیچ در پیچ دارد. که تا نزدیکى ساحل هدایت مى شود. و در آن کلبه هایى براى [...]