هزینه درمانى در ترکیه

خدمات درمانى در ترکیه برای مهاجران و توریستان در کشور ترکیه گردشگران فقط مى توانند از بخش هاى خصوصى استفاده نمایند. ولى اتباع خارجى که اقامت دارند، با داشتن بیمه مى توانند از بیمه پزشکى خود براى [...]