انواع نان ترکیه

اگر به کشور ترکیه سفر کرده اید متوجه تنوع نان ترکیه شده اید. در کشور ترکیه تنوع نان خیلى زیاد است که بسیار خوشمزه و خوش طعم هستند. پخت نان در ترکیه ترکیه با توجه به این که کشور مسلمانى است، اهمیت [...]