آزادی زندانى هاى ترکیه در مقابله با کرونا

براى پیشگیرى از انتشار ویروس کرونا در بین زندانیان کشور ترکیه ، دولت این کشور تصمیم به آزادی زندانى هاى ترکیه به تعداد ٣٠هزار زندانى از زندانى هاى باز (حرفه آموزى و اشتغال دارند)و حدود ١۵هزار نفر [...]