دانشگاه بیلگى ترکیه

این دانشگاه در سال ١٩٩۶به دست بنیاد آموزش علم و فرهنگ بنیان گذارى شد. این دانشگاه داراى بناهاى مدرن و به روز در محله هاى تکسیم ،قوش تپه و دولاب دره هست. این دانشگاه حدود ٢٨رشته فعال دارد. که از [...]