حصار هفت قلعه استانبول 

این قلعه بسیار مستحکم در دوره ى امپراتورى شرقى در منطقه فاتح که در کناره ى ساحل دریاى مرمره قرار دارد،و به حکم سلطان محمد دوم ساخته شد. این قلعه بسیار عظیم داراى سه برج اولیه بود. بعدها با اضافه [...]