مسجد سلیمانیه استانبول

در شهر استانبول بیشترین چیزى که به چشم میخورد، مسجد ها و بناهاى مذهبى است. که بسیار هنرمندانه و خلاقانه طراحى شده اند. که بسیار خیر کننده هستند. از جمله این بناها، مسجد سلیمانیه است. مسجد [...]