مراکز تفریحی کودکان در استانبول

هنگامى که به شهر استانبول فکر مى کنیم، جاهاى دیدنى و جاذبه هاى تاریخى و گردشگرى به ذهنمان مى رسد. و همچنین مراکز خرید استانبول براى خرید. استانبول یکى از بزرگترین شهرهاى کشور ترکیه به حساب مى آید [...]