اقتصاد ترکیه

در بین کشور هاى خاورمیانه ، ترکیه کشوریست که قسمتى از آن در قاره اروپا و قسمت دیگر آن در قاره آسیا قرار دارد. و یکى از توسعه یافته ترین کشورهایی است که بر طبق اصول نظام جمهورى پایه گذارى شده است. [...]