وضعیت قانونی خرید ملک در ترکیه برای اتباع خارجی و نوع مالکیت پس از حذف قانون متقابلیت

قانون متقابلیت در ترکیه تا قبل از سال ۲۰۱۲، در کشور ترکیه قانون متقابلیت اجرا می شد. یعنی اتباع خارجی که قصد خرید اموال غیر منقول در ترکیه داشتند، طبق قانون متقابلیت با آن ها رفتار می شد. قانون [...]