نحوه برگزاری مراسم سماع

این جشن ها در اول با خواندن شعر و سرود توسط عارفان و دراویش شروع مى شود. سپس تمامی عارفان و دراویش هماهنگ تک به تک وارد شده و به رقص سماع مى پردازند. در این مراسم نى و دف مى نوازند و که حسی کاملا [...]