قوانین مربوط به تولد فرزند در ترکیه

تولد فرزند در ترکیه برای اتباع خارجی بسیار راحت می باشد. در واقع می توان گفت در کشور ترکیه هیچ گونه محدودیتی برای تولد فرزند وجود ندارد. هزینه تولد فرزند در ترکیه در بیمارستان های دولتی و خصوصی و [...]