مرکز خرید فروم استانبول

مرکز خرید فروم استانبول ،یکى از بزرگترین و معتبرترین مراکز خرید در استانبول محسوب مى شود. و جزوه ١٠مرکز خرید برتر استانبول است. مرکز خرید فروم استانبول یک مراکز لوکس است. که داراى برندهاى مختلف [...]