آب انبار باسیلیکا استانبول

یکى از ساختمان هاى قدیمى که داراى جذابیت خاصى است، آب انبار باسیلیکا استانبول مى باشد. که در منطقه جنوب غرب مسجد ایا صوفیه قرار دارد. این انبار به دست ژوستینیانوس اول امپراتور دوران بیزانس در سال [...]