کاخ هاى استانبول مربوط به دوره بیزانس

شهر استانبول پایتخت امپراتورى و حکومت هاى قدرتمند در کشور ترکیه بوده است. و تاریخ پر فراز و نشیبى داشته است. امپراتورها و قدرت هاى گوناگونی در دوره هاى مختلف در استانبول سکونت داشتند. و آثارى از [...]