ترجمه رسمی اظهارات فرد ایرانی یا خارجی نزد کنسولگری های خارجی در ترکیه با ارائه مجوز امضا

کنسولگری

از روابط بین المللی می توان به روابط کنسولی و کنسولگری ها اشاره کرد. روابط کنسولی به معنای حفظ منافع افراد یک کشور است که برای اهداف مختلفی مانند تفریحی، زندگی، تحصیلی و … در کشور دیگری هستند. وظایف کنسولگریها طبق ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین تعیین گردیده. مهمترین وظیفه ی کنسولگریها حمایت از اتباع … ادامه مطلب