اطلاعاتی که درباره سند ملکی ترکیه باید بدانید

سند ملکی ترکیه

سند ملکی ترکیه و اطلاعاتی که در آن ذکر شده را بشناسید این موضوع جدیدا بسیار مهم شده است. با توجه به قوانین جدید و افزایش خرید ملک در ترکیه، نیاز به دانستن اطلاعات موجود در سند ملکی ترکیه احساس می شود. در سپتامبر ۲۰۱۸ قانون اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری و خرید ملک … ادامه مطلب