معرفى مرکز خرید فروم استانبول

در استانبول مراکز خرید متنوعى وجود دارد. مرکز خرید فروم استانبول کمى متفاوت تر از مراکز خرید دیگر است. مرکز خرید فروم بزرگترین مرکز خرید اروپاست. و بیش از ۵هزار کارمند و بیش از ٢٨٠مغازه دارد. که [...]