معرفی جاهای دیدنی ازمیر

میدان کناک ازمیر گردشگرانى که در تابستان به ازمیر رو مى آورند، حتما از دریا و ساحل این شهر لذت خواهند برد. ضمنا آن دسته از گردشگران که در پى بازدید از ابنیه هاى زیباى این شهر هستند، مى توانند [...]