آرایشگاه ایرانى در استانبول

آرایشگاه ایرانى در استانبول به چند قسمت دسته بندى مى شوند : سالن هاى کاملا ایرانى با مدیریت ایرانی، سالن هاى مشترک ایرانى و ترکیه ، آرایشگران ایرانی مشغول در سالن های ترک . در این قسمت مى خواهیم [...]